REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Centro Finlandia Viajes S.L.:n tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Centro Finlandia Viajes S.L.
CIF: B-93251825
Osoite: Calle Oliva 4/Centro Finlandia,
29640 Fuengirola, SPAIN
Sähköposti: info@meriatur.com

2. Rekisterin nimi

meriatur.com -asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen keräämisen, eli tämän rekisterin tarkoituksena on käsitellä ja hallita asiakassuhdetta rekisteröidyn antamalla suostumuksella. Tietoja voidaan käyttää lentopalveluiden ja niihin liittyvien palveluiden kehittämiseen sekä yhteydenpitoon asiakkaisiin päin. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin, mikäli asiakas ei ole kieltänyt tietojen käyttämistä.

4. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
- Nimi
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite

Rekisterissä olevien tietojen säännönmukaiset tietolähteet:
- Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan rekisteröidyiltä rekisterinpitäjän asiakkailta itseltään.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterissä olevia asiakastietoja ei luovuteta, paitsi asiakkuussuhteen perusteella niille toimijoille ja yrityksille, joiden palveluita ja tuotteita asiakas ostaa heimelennetaan.fi palvelun kautta.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköisessä muodossa. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely, haku ja selaaminen tapahtuvat autentikoitujen käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeudet myönnetään tietyille rekisterinpitäjän työntekijöille ja johtohenkilökunnalle.

8. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on. Tarkastuspyynnön voi tehdä käyttämällä GDPR -automaattia tai pyynnön voi esittää kirjallisesti lähettämällä allekirjoitetun pyyntödokumentin postitse osoitteeseen: Centro Finlandia Viajes S.L., Calle Oliva 4/Centro Finlandia, 29640 Fuengirola, SPAIN.

9. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain 29 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnnön voi lähettää osoitteeseen info@meriatur.com tai sen voi lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Centro Finlandia Viajes S.L., Calle Oliva 4/Centro Finlandia, 29640 Fuengirola, SPAIN.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tässä kohdassa tarkoitetut kiellot saa voimaan käyttämällä GDPR -automaattia tai kiellon voi esittää lähettämällä sen kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Centro Finlandia Viajes S.L., Calle Oliva 4/Centro Finlandia, 29640 Fuengirola, SPAIN.

INFORME SOBRE REGISTRO Y PROTECCION DE DATOS

Informe de Centro Finlandia Viajes S.L. sobre registro y protección de datos

Ley de Protección de datos personales (523/1999) art.10 y art. 24

1. Responsable del registro

Centro Finlandia Viajes S.L.
CIF: B-93251825
Domicilio: Calle Oliva 4/Centro Finlandia,
29640 Fuengirola, SPAIN
Correo electrónico: info@meriatur.com

2. Nombre del registro

Registro de clientes meriatur.com

3. Finalidad del tratamiento de datos personales

La finalidad de la recopilación de datos personales en este registro es para tratar y administrar la relación con los clientes bajo el consentimiento de las personas inscritas en él. Esos datos pueden ser utilizados para desarrollar servicios aéreos y otros servicios relacionados con ellos y, además, para mantener comunicación con los clientes. Los datos del registro también pueden ser usados para comercialización directa, siempre y cuando el cliente no prohibe su uso.

4. Contenido de los datos del registro y fuentes habituales de datos

El registro incluye los siguientes datos de los clientes:
- Nombre y apellido
- Numero de teléfono
- Correo electrónico

Las fuentes habituales de los datos del registro:
- Los datos incluidos en el registro serán facilitados por los propios clientes del responsable del registro.

5. La práctica habitual de divulgación de datos

Los datos personales incluidos en el registro no serán divulgados, salvo en base a la relación de cliente a aquellos actores o empresas, cuyos servicios y productos compra el cliente a través del servicio heimelennetaan.fi.

6. Divulgación de datos fuera de Unión Europea (UE) o de Espacio Económico Europeo (EEE)

Los datos del registro no se divulgan a países situados fuera de Unión Europea o de Espacio Económico Europeo.

7. Los principios de la protección del registro

El registro se encuentra en formato digital. La información del registro está en una base de datos, la cual está protegida por cortafuegos, contraseñas y con otras medidas técnicas. El procesamiento, la búsqueda y la consulta de datos se realiza en base de accesos autorizados. Los accesos son adjudicados a ciertos empleados del responsable del registro y a su junta directiva.

8. Derecho a verificación

Según el artículo 26 de la Ley de Protección de Datos, cualquier persona tiene derecho a verificar sus datos personales incluidos en el registro. La solicitud de verificación de datos se puede hacer a través del proceso de datos automático GDPR o debe ser enviada firmada y por carta a la dirección: Centro Finlandia Viajes S.L., Calle Oliva 3/Centro Finlandia, 29640 Fuengirola, ESPAÑA.

9. Derecho de exigir rectificación de datos

Según el artículo 29 de la Ley de Protección de Datos, cualquier persona tiene derecho a exigir la rectificación de información errónea incluida en el registro. La solicitud de rectificación debe ser enviada firmada a info@meriatur.com o por carta a la dirección: Centro Finlandia Viajes S.L., Calle Oliva 3/Centro Finlandia, 29640 Fuengirola, ESPAÑA.

10. Otros derechos relacionados con el tratamiento de datos personales

Según el artículo 30 de la Ley de Protección de Datos, la persona inscrita en el registro tiene derecho a prohibir el tratamiento de sus datos personales para fines relacionados con publicidad directa, venta a distancia u otro marketing directo, encuestas de marketing y sondeos de opinión, al igual que para matrículas y estudios genealógicos. La prohibición de usos referidos en este punto se puede realizar a través del proceso de datos automático GDPR o debe ser enviada firmada y por carta a la dirección: Centro Finlandia Viajes S.L., Calle Oliva 3/Centro Finlandia, 29640 Fuengirola, ESPAÑA.